Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.5384/05/2017/W                         Wrocław, dnia 12.05.2017 r.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu na:

REMONT TOALET ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 23 WE WROCŁAWIU

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikiem

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Rzuty sytuacyjne – załaczniki nr 1a, 1b, 1c

5. Wykaz materiałów Zamawiającego – załącznik nr 2

6. Przedmiar robót – toaleta przy Sekretariacie I piętro – załącznik A

7. Przedmiar robót – toaleta dla niepełnosprawnych I piętro – załącznik B

8. Przedmiar robót – toaleta damska i męska parter – załącznik C