Biuletyn Informacji Publicznej

Organy spółki

Organami Ekosystem Spółki z o.o. są:

  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza.

Zarząd

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd

Sposób reprezentacji podmiotu: do składania oświadczeń woli w imieniu spółki jest – w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Dane osób wchodzących w skład organu – Zarząd:

  1. Izabela Piekielnik – Prezes Zarządu

 

Prokurenci:

  1. Agnieszka Ozimińska – Prokurent (prokura łączna)
  2. Piotr Różewicz – Prokurent (prokura łączna)

Rada Nadzorcza

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

Dane osób wchodzących w skład organu – Rada Nadzorcza:

  1. Witold Ziomek
  2. Marek Zalewski
  3. Mariusz Put
  4. Jan Chmielewski 
  5. Barbara Lisiewicz