Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

 

Numer petycji: 1/22

Przedmiot petycji: petycja w sprawie opublikowania na oficjalnej stronie internetowej lub BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropian)

Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data wpływu do Ekosystem Sp. z o.o.: 13.07.2022 r.

Status: rozpatrzona pozytywnie (w dniu 17.08.2022 r. na stronie ekosystem.wroc.pl pod linkami https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/tworzywa/ i https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/pszok/ zamieszczona została infografika, zgodnie z petycją)

Plik PDF z petycją nr 1/22

 

 

 

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

 

Numer petycji: 2/22

Przedmiot petycji: petycja w sprawie opublikowania na oficjalnej stronie internetowej lub BIP informacji dotyczącej potencjalnego przekazywania przez spółkę funduszy dla fundacji, klubów sportowych oraz stowarzyszeń

Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data wpływu do Ekosystem Sp. z o.o.: 02.12.2022 r.

Status: rozpatrzona (w dniu 2.03.2023 r.) , plik z odpowiedzią/informacją dotyczącą zagadnienia opublikowany poniżej

Plik PDF z petycją nr 2/22

Status: rozpatrzona (w dniu 2.03.2023 r.)

plik – odpowiedź na petycję nr 2/22

 

Pamiętaj!

Zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, należy umieszczać na stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta powinna zawierać w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji. Do tej pory nie mieliśmy żadnych petycji.

W związku z w/w obowiązkiem informujemy o tym, że w 2021 roku nie wpłynęła żadna petycja.