Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.16416/11/2016/W                       Wrocław, dnia 21.11.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

OCHRONĘ OBIEKTÓW ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I GOSPODARCZYCH W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ EKOSYSTEM SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

 

Integralną część niniejszej SIWZ (treść SIWZ) stanowią:

1. Formularz oferty wraz z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony – załącznik nr 1

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzątania – załącznik nr 2

6. Rzuty budynków – załączniki od nr 3 do nr 9

7. Położenie geodezyjne obiektów – załączniki od nr 10 do nr 12

8. Wzór zobowiązania do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa – załącznik nr 13