Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.7508/08/2017/W                         Wrocław, dnia 29.08.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE I KONSERWACYJNE TERENÓW POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW

  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Wzór umowy na przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji w Kompostowni Odpadów Zielonych – załącznik nr 1