Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/675/10/2018/W                           Wrocław, dnia 23.10.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu na:

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 I UL. KOZIEJ (SKŁADOWISKO ODPADÓW) WE WROCŁAWIU

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy