Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/96/06/2018/W                             Wrocław, dnia 28.06.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

KOSZENIE ROŚLINNOŚCI TRAWIASTYCH NA PIĘCIU NIECZYNNYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW KOMUNALNYCH/PRZEMYSŁOWYCH ORAZ POWIERZCHNIOWE SPRZĄTANIE ZALEGAJĄCYCH ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW

  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

4. Plany sytuacyjne – załączniki nr od 2A do 2E

5. Wzór gwarancji