Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/443/03/2019/W                         Wrocław, dnia 06.03.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu na:

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I GOSPODARCZYCH W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ EKOSYSTEM SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

5. Rzuty budynków – załączniki od nr 2 do nr 7

6. Położenie geodezyjne obiektów – załączniki nr 8 i 9

7. Wzór zobowiązania – załącznik nr 10

8. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – załącznik nr 11