Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że przetargu nieograniczonym na „Remont toalet znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu” zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) w pkt 5 w cz. V podpunkt a otrzymuje następujące brzmienie:

„a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.”.

2) pkt 6 w cz. XI otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), w wysokości 23%.”.

3) pkt 7 w Formularzu oferty otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Oświadczamy, że udzielamy 60 miesięcy gwarancji oraz wyrażam zgodę na umowne ustalenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).”.

W załączeniu zamienna strona nr 1 Formularza oferty.

4) pkt 1 w części „Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania” załącznika nr II „Oświadczenie własne Wykonawcy” otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.”.

W załączeniu zamienny załącznik nr II.

5) Załącznik nr IV „Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej” otrzymuje nowe brzmienie.

W załączeniu zamienny załącznik nr IV.

6) ust. 1 w § 6 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za wykonanie robót i za jakość zastosowanych materiałów (z wyłączeniem materiałów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) i użytych sprzętów odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów i sprzętów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (z wyłączeniem materiałów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1). Materiały i wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą spełniać wymagania przewidziane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570). Wbudowane i zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby, muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Załączniki:

1. Strona nr 1 Formularza oferty (zamienna).

2. Załącznik nr II „Oświadczenie własne Wykonawcy” (zamienny).

3. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zamienny).