Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-2 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

SIWZ Cześć IV pkt 1 ppkt 1.2.3 – Zamawiający określił wymagania dotyczące dysponowania przez Wykonawcę następującymi narzędziami i urządzeniami:

– samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 24 ton, wyposażonymi w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

– samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 16 ton, wyposażonymi w bramowy system załadowczy (tzw. bramowiec), przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17” tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

– samochodami o masie całkowitej do 3,5 ton, przystosowanymi do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, gwarantującymi bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelnymi, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

– kontenerami otwartymi o pojemności 7 m3, przystosowanymi do zbierania odpadów z budowy, remontów, z czego 4 sztuki zostaną podstawione i udostępnione na czas obowiązywania umowy Zamawiającemu, dwie sztuki w celu zachowania ciągłości wymiany – 6 sztuk,

– samochodem ciężarowym o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton, przystosowanym do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie straszy niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej, dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę dysponowania następującymi pojazdami:

– samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton, wyposażonymi w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

– samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton, wyposażonymi w bramowy system załadowczy (tzw. bramowiec), przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17” tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

– samochodami o masie całkowitej do 3,5 ton, przystosowanymi do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, gwarantującymi bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelnymi, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

– kontenerami otwartymi o pojemności 7 m3, przystosowanymi do zbierania odpadów z budowy, remontów, z czego 4 sztuki zostaną podstawione i udostępnione na czas obowiązywania umowy Zamawiającemu, dwie sztuki w celu zachowania ciągłości wymiany – 6 sztuk,

– samochodem ciężarowym o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton, przystosowanym do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie straszy niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 1 sztuka.

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. pkt 1.2.3. w rozdz. IV otrzymuje następujące brzmienie:

„1.2.3. zdolności technicznej; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami:

1.2.3.1. samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton, wyposażonymi w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego pojemności 21 m3, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

1.2.3.2. samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton, wyposażonymi w bramowy system załadowczy (tzw. bramowiec), przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17” tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

1.2.3.3. samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, przystosowanymi do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, gwarantującymi bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelnymi, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

1.2.3.4. kontenerami otwartymi o pojemności 7 m3, przystosowanymi do zbierania odpadów z budowy, remontów, z czego 4 sztuki zostaną podstawione i udostępnione na czas obowiązywania umowy Zamawiającemu, dwie sztuki w celu zachowania ciągłości wymiany – 6 sztuk,

1.2.3.5. samochodem ciężarowym, przystosowanym do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie straszy niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 1 sztuka.”.

2. Załącznik nr V „Wykaz urządzeń technicznych” otrzymuje nowe brzmienie.

W załączeniu zamienny załącznik nr V.

Pytanie nr 2:

SIWZ Część XII pkt 6 ppkt 1 – Zamawiający określił kryteria oceny ofert:

1) samochód ciężarowy o masie całkowitej do 24 ton, wyposażony w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowany do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie straszy niż 6 lat,

2) samochód ciężarowy o masie całkowitej do 16 ton, wyposażony w bramowy system załadowczy (tzw. bramowiec), przystosowany do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17” tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie starszy niż 6 lat,

3) samochód o masie całkowitej do 3,5 ton, przystosowany do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, gwarantujący bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelnymi, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie starszy niż 6 lat,

4) samochód ciężarowy o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton, przystosowany do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie straszy niż 6 lat.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę następujących pojazdów:

1) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton, wyposażony w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowany do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie straszy niż 6 lat,

2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton, wyposażony w bramowy system załadowczy (tzw. bramowiec), przystosowany do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17” tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie starszy niż 6 lat,

3) samochód o masie całkowitej do 3,5 ton, przystosowany do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, gwarantujący bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelnymi, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie starszy niż 6 lat,

4) samochód ciężarowy o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton, przystosowany do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie straszy niż 6 lat.

Odpowiedź nr 2:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. pkt 6 w rozdz. XII otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Wykazane w załączniku nr VI pojazdy spełniające europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą spełniać następujące wymogi:

1) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton, wyposażony w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowany do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie straszy niż 6 lat,

2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton, wyposażony w bramowy system załadowczy (tzw. bramowiec), przystosowany do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17” tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie starszy niż 6 lat,

3) samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, przystosowany do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, gwarantujący bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelnymi, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie starszy niż 6 lat,

4) samochód ciężarowy, przystosowany do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów, spełniający europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, nie straszy niż 6 lat.

2. Załącznik nr VI „Wykaz pojazdów spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6” otrzymuje nowe brzmienie.

W załączeniu zamienny załącznik nr VI.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 02.11.2016 r. do godz. 1030,

– otwarcia ofert – na dzień 02.11.2016 r. o godz. 1100.

Załączniki:

1. „Wykaz urządzeń technicznych” – załącznik nr V (zamienny).

2. „Wykaz pojazdów spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6” – załącznik nr VI (zamienny).