Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 6374/2013                                 Wrocław, dnia 30.07.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WROCŁAW – ZADANIE NR 2 – ŚRÓDMIEŚCIE

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

6. Wykaz załączników dla zadania nr 2 – Śródmieście – załącznik nr 1.2.

7. Załączniki od nr 1.2.1. do nr 1.2.42.

8. Mapę poglądową podziału Gminy Wrocław na zadania (rejony) – załącznik nr 1.6.

9. Wzór Protokołu z kontroli – załącznik nr 1.7.