Biuletyn Informacji Publicznej

Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie monitorowanie terenu wyznaczonego granicami określonymi w Uchwale nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” celem zapobiegania aktom wandalizmu polegającym na umieszczaniu graffiti na murach budynków

Termin składania wniosków: do dnia 20.10.2014 r. do godz. 12:00.