Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 6571/2013                                         Wrocław, dnia 02.08.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DRUKOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – EDUKACYJNYCH ORAZ ICH DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy

4. Wzór ulotki – załącznik nr 1

5. Wzór plakatu – załącznik nr 2