Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Wrocław, dnia 15.04.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

Ekosystem Sp. z o.o. (zwany dalej Zapraszającym) informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia lub zamówień publicznych, których przedmiotem będzie stworzenie zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub jego elementów na terenie gminy Wrocław, w szczególności z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych nastawionych na odzysk energii z odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, prowadzące działalność lub realizujące projekty w zakresie gospodarki odpadami lub odnawialnych źródeł energii i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we Wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego (zwanym dalej Wnioskiem), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

1. Nazwa i adres Zapraszającego

Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Michalczyka 23

53-633 Wrocław

www.ekosystem.wroc.pl, bip.ekosystem.wroc.pl

e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl

2. Uczestnicy dialogu technicznego

Zapraszający zaprosi do dialogu technicznego podmioty prowadzące działalność lub realizujące projekty w zakresie gospodarki odpadami lub odnawialnych źródeł energii.

3. Przedmiot dialogu technicznego

Zapraszający planuje udzielenie zamówienia lub zamówień publicznych, których przedmiotem będzie stworzenie zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub jego elementów na terenie gminy Wrocław, w szczególności z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych nastawionych na odzysk energii z odnawialnych źródeł energii.

Nadrzędnym celem jaki chce osiągnąć gmina Wrocław poprzez udzielenie powyższego zamówienia lub zamówień jest wypełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa krajowego oraz unijnego w zakresie osiągania rocznych poziomów:

a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

c) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Założeniem dialogu jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, które mogą być wykorzystane w przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekuje się, że dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej. Wstępne założenia znajdują się w załączniku nr 3.

4. Zasady prowadzenia dialogu technicznego

1. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania określone zostały w Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego (stanowiącym załącznik nr 2).

2. Niniejsze ogłoszenie o dialogu nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu PZP, jak również nie jest ogłoszeniem o wybór partnera prywatnego w trybie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w trybie Ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.

3. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

5. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

1. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:

a) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@ekosystem.wroc.pl,

b) faksem na numer: 071 75-86-922,

c) pocztą na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław (zamieszczony w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać nazwę i adres Zgłaszającego, będzie  zaadresowana na Zapraszającego oraz będzie oznaczona „Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego”,

d) osobiście w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, sekretariat (I piętro).

2. Termin składania wniosków: do dnia 29.04.2016 r. do godz. 1000 (wniosek musi wpłynąć do siedziby Zapraszającego).

3. Zapraszający dopuszcza składanie wniosków (wraz z załącznikami) w formie skanów lub faksów oryginałów dokumentów na adresy i numery wskazane w pkt 1. W takim przypadku przed pierwszym etapem dialogu należy złożyć wniosek o dopuszczenie do dialogu w oryginale, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w dialogu.

6. Warunki udziału w dialogu technicznym

1. Podstawą udziału w dialogu jest złożenie Wniosku na wzorze stanowiącym załącznik nr 1, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Złożenie Wniosku po upływie terminu skutkuje niedopuszczeniem do udziału w dialogu.

2. Wniosek winien zostać sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Wymagane jest przedłożenie wraz z Wnioskiem dokumentów potwierdzających reprezentację podmiotu zgłaszającego chęć udziału w dialogu (dalej: uczestnik), oraz że osoba (osoby) podpisująca Wniosek jest upoważniona do reprezentowana zainteresowanego podmiotu, w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgłaszającego się zgodnie z danymi wynikającymi z rejestrów. Aktualne odpisy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków.

4. W przypadku, gdy w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu z właściwego rejestru/ewidencji, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu, stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

5. W przypadku podmiotów działających wspólnie wymaga się przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentacji uczestników działających wspólnie oraz dokumentów wymienionych wyżej osobno dla każdego z uczestników.

6. Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego bezwzględnie winien zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, adres jego siedziby, wskazane jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu i faksu. Zapraszający wymaga przedłożenia wraz z wnioskiem wstępnej koncepcji lub założeń do stworzenia zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub jego elementów na terenie gminy Wrocław.

7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z osobą wskazaną do kontaktów we wniosku.

7. Zastrzeżenie

Zapraszający informuje, że w przyszłym postępowaniu zamawiającym może być Ekosystem Sp. z o.o., bądź Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.

8. Załączniki

1. Wzór Wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego – załącznik nr 1.

2. Regulamin dialogu technicznego – załącznik nr 2.

3. Wstępne założenia do postępowania na „Stworzenie zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub jego elementów na terenie gminy Wrocław” – załącznik nr 3.