Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 27.06.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Pielęgnację zieleni znajdującej się na terenie wokół budynku biurowego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 oraz ul. Kazimierza Michalczyka 9 (teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, parking, skarpa) we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 27.06.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 63 180,00 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Warunki płatności: określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin płatności faktur: 30 dni.

Oferta nr 2:

ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz sp.j.

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 24 624,00 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Warunki płatności: określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin płatności faktur: 30 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 45 360,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik:

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.