Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.6608/06/2017/W                         Wrocław, dnia 19.06.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

PIELĘGNACJĘ ZIELENI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE WOKÓŁ BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 23 ORAZ UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 9 (TEREN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, PARKING, SKARPA) WE WROCŁAWIU

   

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty wraz z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Zasady pielęgnacji zieleni na PSZOK – załącznik nr 1

5. Wymiary trawników – ul. Kazimierza Michalczyka 23 – załącznik nr 2A

6. Wymiary trawników – ul. Kazimierza Michalczyka 9 – załącznik nr 2B