Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.7188/07/2017/W                         Wrocław, dnia 27.07.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

KOSZENIE ROŚLINNOŚCI TRAWIASTYCH NA PIĘCIU NIECZYNNYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW KOMUNALNYCH/PRZEMYSŁOWYCH ORAZ POWIERZCHNIOWE SPRZĄTANIE ZALEGAJĄCYCH ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW

  

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty wraz z załącznikami

2. Projekt umowy nr 1

3. Projekt umowy nr 2

4. Wzór gwarancji

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

6. Plany sytuacyjne – załączniki od nr 2A do nr 2E

7. Wzór umowy na przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji w Kompostowni Odpadów Zielonych – załącznik nr 3