Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.1989/04/2016/W                     Wrocław, dnia 15.04.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 do przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH PIĘCIU WYŁĄCZONYCH Z EKSPLOATACJI SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WROCŁAW, Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEJ SIECI MONITORINGOWEJ – ZADANIE NR 1, WYKONANIE OCENY BEZPIECZEŃSTWA RADIOLOGICZNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAŚLICE PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU – ZADANIE NR 2

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy – zadanie nr 1

4. Projekt umowy – zadanie nr 2

5. Wzór gwarancji

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy – załącznik A