Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/1209/07/2019/W                         Wrocław, dnia 16.07.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE ŁADOWARKI O POJEMNOŚCI ŁYŻKI MINIMUM 3 M3 (TJ. ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU MATERIAŁÓW SYPKICH I ODPADÓW ZIELONYCH) KOMPOSTOWNI PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 WE WROCŁAWIU

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji