Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., w związku z uznaniem w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu złożonym w dniu 23.12.2016 r. przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. oraz Postanowieniem z dnia 09.01.2017 r. Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego, zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 5 w rozdz. III otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, na dwa lub na trzy zadania (maksymalnie).”

2) w pkt 1.2.2.1. w rozdz. V wyrażenie „a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania” zastępuje się wyrażeniem „a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub trzy zadania”,

3) w pkt 1.2.2.2. w rozdz. V wyrażenie „a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania” zastępuje się wyrażeniem „a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub trzy zadania”,

4) w pkt 1.2.3.1.2. w rozdz. V wyrażenie „w przypadku składania oferty na dwa zadania” zastępuje się wyrażeniem „w przypadku składania oferty na dwa lub trzy zadania”,

5) w pkt 1.2.3.2. w rozdz. V wyrażenie „w przypadku składania oferty na dwa zadania” zastępuje się wyrażeniem „w przypadku składania oferty na dwa lub trzy zadania”,

6) w pkt 1.2.4. w rozdz. V wyrażenie „w przypadku składnia oferty na dwa zadania” zastępuje się wyrażeniem „w przypadku składnia oferty na dwa lub trzy zadania”,

7) w pkt 1 w rozdz. XI zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie „Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa lub trzy zadanie, całkowita wysokość wniesionego wadium musi stanowić sumę wysokości wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań objętych ofertą Wykonawcy.”,

8 ) w pkt 10 w rozdz. XIII wyrażenie „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24.01.2017 r. o godz. 11:00” zastępuje się wyrażeniem „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 02.02.2017 r. o godz. 11:00”,

9) zmienia się treść Formularza oferty (w załączeniu),

10) zmienia się treść załącznika nr VIA (w załączeniu),

11) zmienia się treść załącznika nr VIB (w załączeniu),

12) zmienia się treść załącznika nr VIC (w załączeniu),

13) zmienia się treść załącznika nr VID (w załączeniu),

14) zmienia się treść załącznika nr VIE (w załączeniu).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 02.02.2017 r. do godz. 10:00,

– otwarcia ofert – na dzień 02.02.2017 r. o godz. 11:00.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty (zamienny).

2. Załączniki od nr VIA do nr VIE (zamienne).