Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 L.dz. AXXZ.MC.19122/12/2016/W                       Wrocław, dnia 13.12.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WROCŁAW Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ: ZADANIE NR 1 – STARE MIASTO, ZADANIE NR 2 – ŚRÓDMIEŚCIE, ZADANIE NR 3 – KRZYKI, ZADANIE NR 4 – FABRYCZNA, ZADANIE NR 5 – PSIE POLE

  

Integralną część niniejszej SIWZ (treść SIWZ) stanowią:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 1

2. Formularz oferty wraz z załącznikami

3. Formularz JEDZ – załącznik nr I

4. Projekt umowy

5. Wzór gwarancji