Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-2 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z zapytaniami w postępowaniu na „Usunięcie odpadów budowlanych z nieruchomości położonej przy ul. Pięćdziesięciu Bohaterów we Wrocławiu” wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Rozdział X, pkt 1.4) SIWZ: Wykonawca, który deklaruje skierowanie dodatkowego sprzętu do realizacji umowy ma obowiązek dołączenia do oferty Wykazu dodatkowego potencjału technicznego wg załącznika numer VI. Tymczasem na Załączniku nr VI widnieje adnotacja, aby niniejszego załącznika nie załączać do oferty. Zapisy te pozostaną w sprzeczności ze sobą, przez co uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty. Zwracam się z wnioskiem o dokonanie zmian w SIWZ i ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – w załączniku nr VI „Wykaz dodatkowego potencjału technicznego” wykreśla się napis „NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA NIE NALEŻY ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY.”.

W załączeniu zamienny załącznik nr VI.

Pytanie nr 2:

Pkt 12 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: Wykonawca pewne rodzaje zebranych odpadów może poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu we własnym zakresie, a cześć odpadów przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia innemu podmiotowi. Czy w takiej sytuacji Wykonawca powinien pozostawić nieskreślone podpunkt a) i b)? Czy nie skreślenie jednego z podpunktów może spowodować odrzucenie oferty przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 2:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) w „Formularzu oferty” wykreśla się pkt 12,

2) punkty od nr 13 do nr 15 otrzymują numerację od 12 do 14.

W załączeniu zamienny „Formularz oferty”.

  

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 19.07.2018 r. do godz. 1030,

– otwarcia ofert – na dzień 19.07.2018 r. o godz. 1100.

  

Załączniki:

1. Załącznik nr VI „Wykaz dodatkowego potencjału technicznego” (zamienny).

2. Formularz oferty (zamienny).