Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/1318/12/2013/W                                           Wrocław, dnia 23.12.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY WROCŁAW

   

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji