Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/33/06/2018/W                         Wrocław, dnia 14.06.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY WROCŁAW ZEBRANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 9 ORAZ UL. JANOWSKIEJ 51 (PSZOK)

 

  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji