Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ i zmiana SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z zapytaniami w postępowaniu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz ul. Janowskiej 51 (PSZOK)” wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

SIWZ część IV Warunki udziału w postępowaniu, pkt.1. ppkt. 1.2.1.1 pppkt b – Zamawiający na etapie warunków udziału w postępowaniu wymaga od Wykonawcy przedkładania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wrocław, dotyczących odpadów zaklasyfikowanych do grupy „16”.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na zgodną z interpretacją Ministerstwa Środowiska, dotyczącej kodów odpadów komunalnych, podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej? (interpretacja w załączeniu).

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – pkt 1.2.1.2. w rozdz. IV otrzymuje następujące brzmienie:

„1.2.1.2.  wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), dotyczący odpadów zaklasyfikowanych do:

a)  „15” – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach:

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

b)  „20” – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, sklasyfikowane jako odpady o kodzie:

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 19* – środki ochrony roślin,

20 01 27* – farby,tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.”

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) w „Formularzu oferty” dopisuje się pkt 8 o następującej treści:

„8. Oświadczamy, że proponujemy termin płatności faktur …… dni.”,

2) punkty od nr 8 do nr 13 otrzymują numerację od 9 do 14.

W załączeniu zamienny „Formularz oferty”.

Załączniki:

1. Interpretacja Ministerstwa Środowiska dotycząca kodów odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej.

2. Formularz oferty (zamienny).