Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 01.12.2016 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Ochronę obiektów oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 01.12.2016 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp. j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

ABC-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 841 368,41 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r., lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2017 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

Konsorcjum:

DGP Security Partner Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.

ul. N.M. Panny 5e, 59-220 Legnica

Dersław Sp. z o.o.

ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec

Cena ofertowa brutto: 1 017 189,96 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r., lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2017 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 719 128,45 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik:

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.