Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.15000/10/2016/W                       Wrocław, dnia 18.10.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY WROCŁAW

 

Integralną część niniejszej SIWZ (treść SIWZ) stanowią:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz oferty wraz z załącznikami

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji