Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.7494/08/2017/W                         Wrocław, dnia 24.08.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

USUWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH Z NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BOLKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU – ZAD. NR 1, USUWANIE WARSTWY GRUNTU ZANIECZYSZCZONEGO ODPADAMI BUDOWLANYMI Z NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU – ZAD. NR 2

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy – zad. nr 1

3. Projekt umowy – zad. nr 2

4. Wzór gwarancji