Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 20.08.2019 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac porządkowych obejmujących usuwanie odpadów i konserwację zieleni na terenach pozostających we władaniu Gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 20.08.2019 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 489 375,00 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 398 250,00 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 415 800,00 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 4:

Konsorcjum:

EPA GREEN Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Usługi Zieleni CIS Hanna Gonciarz

ul. Wędkarzy 10, 51-050 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 473 580,00 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 499 500,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej