Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), że w postępowaniu na „Wykonanie prac porządkowych obejmujących usuwanie odpadów i konserwację zieleni na terenach pozostających we władaniu Gminy Wrocław” w dniu 02.08.2019 r. Wykonawca EPA GREEN Sp. z o.o. wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na określeniu w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdz. IV pkt 1.2.2 SIWZ oraz w sekcji III pkt III.1.3) ppkt 1.1. Ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie wzywamy Państwa do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Załącznik:

ODWOŁANIE EPA GREEN