Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 15.03.2019 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych we Wrocławiu i pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 15.03.2019 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 1 294 893,00 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 709 423,92 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 796 910,40 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej