Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/444/03/2019/W                           Wrocław, dnia 07.03.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ZLOKALIZOWANYCH WE WROCŁAWIU I POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY WROCŁAW

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji