Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/831/11/2018/W                         Wrocław, dnia 19.11.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

OCHRONĘ OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ EKOSYSTEM SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

5. Rzuty budynków – załączniki od nr 2 do nr 8

6. Położenie geodezyjne obiektów – załączniki od nr 9 do nr 11

7. Wzór zobowiązania – załącznik nr 12

8. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 13