Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Wrocław, dnia 18.05.2015 r.

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1. Nazwa i adres Sprzedającego

Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Michalczyka 23

53-633 Wrocław

www.ekosystem.wroc.pl, bip.ekosystem.wroc.pl

e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl

2. Opis przedmiotu przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedającym) zaprasza do złożenia ofert w przetargu na zakup używanych samochodów:

1) FORD Fiesta 1.2i MR`02, nr rej. DW2678U,

2) OPEL Corsa C 1.0 MR`00, nr rej. DW0049U,

3) KIA K 2500 II 2.9t, nr rej. DW4206J,

4) KIA K 2500 II 2.9t, nr rej. DW4207J,

5) RENAULT 270.16 Midlum E3 16.0t, nr rej. DW723FG,

6) VOLVO FL 10 320 E2 18.0t, nr rej.  DW5780J,

7) ZREMB WROCŁAW NW-250 32.5t, nr rej. DW7206P.

Szczegółowy opis w/w pojazdów znajduje się w Wyciągach z opinii nr 241/1/04/2015, 241/2/04/2015, 241/3/04/2015, 241/4/04/2015, 241/5/04/2015, 241/6/04/2015, 241/7/04/2015 – załączniki nr od 1A do 1G.

3. Ceny wywoławcze

1)  FORD (DW2678U) – 8 800,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych),

2)  OPEL (DW0049U) – 5 100,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sto złotych),

3)  KIA (DW4206J) – 20 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

4)  KIA (DW4207J) – 9 100,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych),

5)  RENAULT (DW723FG) – 27 400,00 zł netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych),

6)  VOLVO (DW5780J) – 22 800,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych ),

7)  ZREMB WROCŁAW (DW7206P) – 4 000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych).

4. Podstawa oszacowania wartości pojazdów

Podstawą oszacowania wartości pojazdów są opinie nr 241/1/04/2015, 241/2/04/2015, 241/3/04/2015, 241/4/04/2015, 241/5/04/2015, 241/6/04/2015, 241/7/04/2015 certyfikowanego rzeczoznawca samochodowego i maszynowego Moto-Ekspert Dariusz Sobania z dnia 15.04.2015 r.

5. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

Samochody wymienione w pkt 2 ppkt 1-4 można oglądać we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9, samochody wymienione w pkt 2 ppkt 5-7 można oglądać we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, w uzgodnieniu
z p. Mariuszem Moruniem, tel. 071 75-86-962, e-mail: mariusz.morun@ekosystem.wroc.pl.

6. Wskazanie sposobu, miejsca i terminu składania i otwarcia ofert przetargowych

1) Ofertę przetargową należy złożyć na wzorze lub ściśle ze wzorem Formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2.

2) Oferta powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać nazwę i adres Kupującego, będzie zaadresowana na Sprzedającego oraz będzie oznaczona:

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP UŻYWANYCH SAMOCHODÓW

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.05.2015 R. GODZ. 1000.

3) Oferty można składać:

a) pocztą na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

b) osobiście w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, sekretariat (I piętro).

4) Termin składania ofert upływa dnia 28.05.2015 r. do godz. 930 (oferta musi wpłynąć do siedziby Sprzedającego).

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, sala konferencyjna (I piętro).

6) Po otwarciu ofert Sprzedający poda informacje dotyczące cen zaproponowanych w poszczególnych ofertach.

7. Zastrzeżenia

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów wymienionych w pkt 2, zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia, odwołania  przetargu bez podania przyczyny.

8. Wymagania, jakie powinna spełniać oferta

1. Podstawą udziału w przetargu jest złożenie Oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 2, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Złożenie oferty po upływie terminu skutkuje niedopuszczeniem do udziału w przetargu.

2. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

3. W przypadku złożenia oferty przez firmy wymagane jest przedłożenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających reprezentację Kupującego biorącego udział w przetargu oraz, że osoba (osoby) podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowana Kupującego, w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego zgodnie z danymi wynikającymi z rejestrów. Aktualne odpisy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

4. W przypadku, gdy w imieniu Kupującego działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu z właściwego rejestru/ewidencji, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

5. W przypadku podmiotów działających wspólnie wymaga się przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentacji uczestników działających wspólnie oraz dokumentów wymienionych wyżej osobno dla każdego z uczestników.

6. Oferta bezwzględnie powinna zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko Kupującego, adres jego siedziby/zamieszkania, oferowane ceny w złotych wyższe od cen wywoławczych, numer NIP, wskazane jest także podanie adresu e-mail, a także numeru telefonu i faksu.

7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z osobą wskazaną do kontaktów w ofercie.

9. Termin i zasady zawarcia umowy sprzedaży

1. Sprzedający zawiadomi wyłoniony/wyłonione w wyniku przetargu podmiot/podmioty o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2. Sprzedający wystawi fakturę VAT, a Kupujący zapłaci cenę samochodu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Ekosystem Sp. z o.o. wskazany w fakturze VAT.

3. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3.

4. Kupujący zobowiązany będzie do podpisania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej zakupionych pojazdów jako załącznika do umowy sprzedaży (wg załącznika nr 4).

10. Załączniki

1. Wyciągi z opinii nr 241/1/04/2015, 241/2/04/2015, 241/3/04/2015, 241/4/04/2015, 241/5/04/2015, 241/6/04/2015, 241/7/04/2015 – załączniki nr od 1A do 1G.

2. Wzór oferty – załącznik nr 2.

3. Wzór umowy sprzedaży – załącznik nr 3.

4. Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu – załącznik nr 4.