Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Wrocław, dnia 05.06.2017 r.

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1. Nazwa i adres Sprzedającego

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Michalczyka 23

53-633 Wrocław

www.ekosystem.wroc.pl, bip.ekosystem.wroc.pl

e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl

2. Opis przedmiotu przetargu

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedającym) zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby, wytwarzanego na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu, wprowadzonego do obrotu na podstawie Decyzji nr G-538/15, wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. (zwanego dalej „e-kompost”).

Środek wspomagający uprawę roślin e-kompost przyczyna się do poprawy właściwości fizycznych gleby i jest źródłem substancji organicznej, nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, w szczególności na glebach lekkich, ubogich w próchnicę i składniki pokarmowe. Można go stosować również na gleby zdegradowane oraz do rekultywacji trenów bezglebowych. Może być stosowany do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin rolniczych, roślin ozdobnych w gruncie oraz przygotowania podłoża pod trawniki

3. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 40,00 zł brutto za 1 Mg (słownie: czterdzieści złotych).

4. Ilość produktu

Sprzedający informuje, że masa przedmiotu przetargu do sprzedaży to 1 500 Mg e-kompostu.

5. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

E-kompost magazynowany jest na terenie Kompostowni, w magazynie gotowego kompostu. Po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Spółki, na teren Kompostowni można wejść od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Na terenie Kompostowni należy przestrzegać obowiązującego Regulaminu Kompostowni Odpadów Zielonych (ustalonego Zarządzeniem nr 10233/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kompostowni Odpadów Zielonych, zmienionego Zarządzeniem nr 7667/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 czerwca 2013 r.).

6. Wskazanie sposobu, miejsca i terminu składania i otwarcia ofert przetargowych

1) Ofertę przetargową należy złożyć na wzorze lub ściśle ze wzorem Formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2.

2) Oferta powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać nazwę i adres Kupującego, będzie zaadresowana na Sprzedającego oraz będzie oznaczona:

OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ ORGANICZNEGO ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY „E-KOMPOST”

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.06.2017 R. GODZ. 1100.

3) Oferty można składać:

a) pocztą na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

b) osobiście w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, sekretariat (I piętro).

4) Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2017 r. do godz. 1030 (oferta musi wpłynąć do siedziby Sprzedającego).

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, sala konferencyjna (I piętro).

6) Po otwarciu ofert Sprzedający poda informacje dotyczące cen zaproponowanych w poszczególnych ofertach.

7. Zastrzeżenia

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8. Wymagania, jakie powinna spełniać oferta

1. Podstawą udziału w przetargu jest złożenie Oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 2, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Złożenie oferty po upływie terminu skutkuje niedopuszczeniem do udziału w przetargu.

2. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

3. W przypadku złożenia oferty przez firmy wymagane jest przedłożenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających reprezentację Kupującego biorącego udział w przetargu oraz, że osoba (osoby) podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowana Kupującego, w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego zgodnie z danymi wynikającymi z rejestrów. Aktualne odpisy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

4. W przypadku, gdy w imieniu Kupującego działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu z właściwego rejestru/ewidencji, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

5. W przypadku podmiotów działających wspólnie wymaga się przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentacji uczestników działających wspólnie oraz dokumentów wymienionych wyżej osobno dla każdego z uczestników.

6. Oferta bezwzględnie powinna zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko Kupującego, adres jego siedziby/zamieszkania, oferowaną cenę w złotych nie niższą niż cena wywoławcza, numer NIP, wskazane jest także podanie adresu e-mail, a także numeru telefonu i faksu.

7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z osobą wskazaną do kontaktów w ofercie.

9. Zasady zawarcia umowy sprzedaży

Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy sprzedaży stanowiącym załącznik nr 4.

10. Załączniki

1. Decyzja nr G-538/15 wydana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. – załącznik nr 1.

2. Wzór oferty – załącznik nr 2.

3. Regulamin Kompostowni Odpadów Zielonych – załącznik nr 3.

4. Projekt umowy sprzedaży – załącznik nr 4.