Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

L.dz. 1257/2013                                                            Wrocław, dnia 01.03.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW W OBRĘBIE SEKTORA I – STARE MIASTO I ŚRÓDMIEŚCIE

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Szczegółowe Warunki Umowy

5. Wykaz załączników do SIWZ

6. Załączniki od nr 1 do nr 11

7. Wzór gwarancji

Załączniki

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załącznik

3. Projekt umowy

4. Szczegółowe Warunki Umowy

5. Wykaz załączników do SIWZ

6.1. Wykaz ulic w obrębie Sektora I

6.2. Wzór wykazu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w Sektorze I

6.3. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w Sektorze I

6.4. Wzór wykazu lokalizacji pojemników przezn. do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła w Sektorze I

6.5. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków w Sektorze I

6.6. Instrukcja eksploatacji pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków

6.7. Wzór zbiorczej listy opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków

6.8. Wzór zbiorczej listy wymienionych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych

6.9. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych w Sektorze I

6.10. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki zużytych baterii w Sektorze I

6.11. Wzór Miesięcznej Karty Bilansu Odpadów Komunalnych

7. Wzór gwarancji