Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie (3)

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), że w w/w postępowaniu w dniu 15.03.2013 r. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wniosło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego.

Jednocześnie wzywamy Państwa do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Załączniki

Odwołanie WPO ALBA 15.03.2013 – Sektor I