Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Wrocław, dnia 23.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka  23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail , faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki przetargu: www.ekosystem.wroc.pl

Oferty należy przesyłać: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 I UL. KOZIEJ (SKŁADOWISKO ODPADÓW) WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: 9/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dane szczegółowe:

1) sumaryczna moc zamówiona dla obiektów użytkowanych przez Zamawiającego około 140 kW,

2) ilość układów pomiarowych (ppe) rozliczających zużytą energię elektryczną – 2 szt.,

3) szacunkowe całkowite zużycie energii w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. – 144 MWh,

4) grupa taryfowa (poprzednia i zamawiana) – B21,

5) numer umowy (odbiorcy) – 15/286/2012,

6) strefa – całodzienna.

II.4) Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2, 09310000-5.

II.5) Czas trwania zamówienia: 01.01.2019 – 31.12.2019.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) OPIS

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg.

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.2.1) Termin składania ofert:

Data: 30/10/2018, godzina: 10:30.

III.2.2) Termin otwarcia ofert:

Data: 30/10/2018, godzina: 11:00.

III.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).