Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 30.10.2018 r.

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

ORANGE ENERGIA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

z ceną ofertową brutto: 66 420,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano 10,00 punktów.