Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 05.07.2017 r.

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Pielęgnację zieleni znajdującej się na terenie wokół budynku biurowego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 oraz ul. Kazimierza Michalczyka 9 (teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, parking, skarpa) we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz sp.j.

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 24 624,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

2) ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz sp.j.

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) Oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 3,90 pkt,

–  w kryterium doświadczenie – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 6,34 pkt,

2) Oferta nr 2:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium doświadczenie – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt.