Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.5154/04/2016/W                         Wrocław, dnia 27.04.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 do przetargu nieograniczonego na:

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY WROCŁAW

 

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy