Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-4 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

§ 5 pkt 1a) oraz § 5 pkt 1e) projektu umowy – Zamawiający na etapie realizacji zamówienia wymaga od Wykonawcy przedkładania wydruków wagowych z legalizowanej wagi zlokalizowanej na terenie bazy magazynowo- transportowej Wykonawcy.

Mając na względzie powyższe, czy Zamawiający wymaga dysponowania bazą magazynowo – transportową, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 6 ust. 1 projektu umowy dopisuje się pkt 10 o następującej treści:

„10) dysponowania bazą magazynowo – transportową, która spełnia wymogi Ministra Środowiska  dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.”

Pytanie nr 2:

SIWZ Część III pkt 2 ppkt 1c), 2b), 3b), 4b) – Zamawiający wymaga transportowania odpadów do miejsc ich magazynowania lub zagospodarowania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał decyzje zezwalające na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 projektu umowy Zamawiający wymaga „posiadania w okresie trwania umowy, ważnych wymaganych przepisami prawa zezwoleń, na podstawie których Wykonawca uprawniony jest do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy”.

Pytanie nr 3:

SIWZ Część IV pkt 9 ppkt 9.4.4. – „Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług …”, co Zamawiający rozumie pod pojęciem głównych usług?

Odpowiedź nr 3:

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia część IV pkt 9 ppkt 9.4.4. Zamawiający doprecyzował jakie zamówienia ma wskazać wykonawca w ofercie: „(…) przy czym Zamawiający w oparciu o § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U poz. 231) określa obowiązek wskazania przez Wykonawcę w w/w wykazie usług, o których mowa w pkt 1.2. w części II”.

Termin „główne usługi” jest zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pytanie nr 4:

W nawiązaniu do pytania nr 3 oraz SIWZ Część II pkt 1 ppkt 1.2. – w ramach posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.

Prosimy o doprecyzowanie jakich odpadów w/w zamówienie ma dotyczyć?

Odpowiedź nr 4:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 22 ust. 4 opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Warunek opisany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 1 ppkt 1.2. dotyczy odpadów opisanych w projekcie umowy § 2 ust. 3.

W związku z tym zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – pkt 1.2. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu selektywnie zebranych odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj. zaklasyfikowanych do grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, takie jak: tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39; farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne o kodzie 20 01 27*, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 o kodzie 20 01 28; odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, takie jak: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.”

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w w/w postępowaniu zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 09.05.2016 r. do godz. 930,

– otwarcia ofert – na dzień 09.05.2016 r. o godz. 1000.