Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 08.08.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 08.08.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 399 999,60 zł.

Termin realizacji zamówienia:

a)  koszenie letnie – 35 dni od dnia zawarcia umowy,

b)  koszenie jesienne – od dnia 27.10.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 400 000,00 zł brutto.