Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 10.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 399 999,60 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której przyznano 10,00 pkt, w tym:

a) w kryterium cena ofertowa brutto – 10 pkt,

b) w kryterium dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni posiadającym doświadczenie zawodowe minimum 3 lata – 10,00 pkt,

c) w kryterium zatrudnienie na podstawie umowy o pracę minimum dwóch osób wykonujących zadania opisane w przedmiocie zamówienia – 10 pkt.