Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Wrocław, dnia 15.04.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, województwo dolnośląskie, tel. 071 75-86-900, faks 071 75-86-922.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekosystem.wroc.pl.

I.2) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność gminy Wrocław, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej – zadanie nr 1, wykonanie oceny bezpieczeństwa radiologicznego składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu – zadanie nr 2

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność gminy Wrocław, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej – zadanie nr 1, wykonanie oceny bezpieczeństwa radiologicznego składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu – zadanie nr 2.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

2.1. dla zadania nr 1 – wykonanie przez Wykonawcę pomiarów, badań oraz prac wskazanych w załączniku A pt. Szczegółowy opis przedmiotu umowy,

2.2. dla zadania nr 2:

1) wyznaczenie stężeń izotopów potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w próbkach glebowych i w osadach wód odprowadzanych za składowiska metodą spektrometrii promieniowania gamma,

2) wyznaczenie stężeń izotopu radonu Rn-222 w powietrzu nad terenem składowiska metodą spektrometrii promieniowania alfa,

3) wyznaczenie stężeń izotopu radonu RN-222 w powietrzu glebowym metodą spektrometrii promieniowania alfa,

4) wyznaczenie stężenia izotopu radonu RN-222 w wodzie pobranej z terenu składowiska metodą spektrometrii promieniowania alfa,

5) pomiar ekshalacji radonu z powierzchni gleby,

6) pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki nad badanym terenem na wysokości około 1 m nad powierzchnią,

7) pomiar przepuszczalności gleby.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.15.00-9, 90.71.11.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1) jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1 – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych), 2) jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 2 – 800,00 zł (osiemset złotych). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, całkowita wysokość wniesionego wadium musi stanowić sumę wysokości wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań objętych ofertą Wykonawcy.

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, tj. posiadają wpis jako placówka specjalistyczna zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych – Dz.U. nr 239 poz. 2030 (jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2).

2. Zamawiający oceniając posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokument opisane w pkt 9.4.2. w części IV Instrukcji dla Wykonawców, potwierdzający spełnianie wymogu podanego w pkt 1.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną.

4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na badaniach monitoringowych składowisk odpadów komunalnych o wartości co najmniej 42 000 zł brutto (jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1).

2. Zamawiający oceniając posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie opisane w pkt 9.4.3. w części IV Instrukcji dla Wykonawców, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1 i złoży poświadczenie dla każdego z wymienionych zamówień, potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

6. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. laboratorium badawczym posiadającym wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji (jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1).

2. Zamawiający oceniając dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt 9.4.5. w części IV Instrukcji dla Wykonawców, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1.

3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami – specjalistami (z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym), posiadającymi kierunkowe wykształcenie wyższe lub techniczne w zakresie: hydrogeologii lub geologii, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, chemii, geodezji (jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1).

2. Zamawiający oceniając dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt 9.4.4. w części IV Instrukcji dla Wykonawców, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1.

3. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) Kryteria oceny ofert:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 90

2 – Termin płatności faktur – 10

IV.3) Zmiana umowy

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

3) zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy;

4) zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, lub okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy;

5) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy;

6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekosystem.wroc.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, osoba uprawniona do kontaktów: Monika Cander, pok. nr 131 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 10:30, miejsce: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu, Sekretariat (pokój nr 106, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: –

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

IV.4.18) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 15.04.2016.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność gminy Wrocław, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.15.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.11.2016.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie oceny bezpieczeństwa radiologicznego składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.11.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.