Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność gminy Wrocław, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej – zadanie nr 1, wykonanie oceny bezpieczeństwa radiologicznego składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu – zadanie nr 2” do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

–  zadanie nr 1:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

z ceną ofertową brutto: 30 516,30 zł.

–  zadanie nr 2:

proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

z ceną ofertową brutto: 34 932,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejsze oferty (spełniające wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

Zadanie nr 1

2) SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

Zadanie nr 1

3) JARS Sp. z o.o.

Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

Zadanie nr 1

4) Główny Instytut Górnictwa

pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

Zadanie nr 2

5) proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

Zadanie nr 1 i 2

6) LEMITOR Ochrona Środowiska  Sp. z o.o.

ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław

Zadanie nr 1

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

zadanie nr 1:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena – 8,78 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 0,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,90 pkt,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena – 7,50 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,75 pkt,

4) oferta nr 5:

–  w kryterium cena – 6,38 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 6,74 pkt,

5) oferta nr 6:

–  w kryterium cena – 8,44 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 8,59 pkt.

zadanie nr 2:

1) oferta nr 4:

–  w kryterium cena – 8,88 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 8,99 pkt,

2) oferta nr 5:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt.