Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 7-11 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 7:

W SIWZ nie została określona dokładna liczba punktów, w których mają zostać wykonane badania radiometryczne (stężenia izotopów promieniotwórczych oraz dawki promieniowania). Prosimy o dokładne określenie ilości wykonywanych pomiarów.

Odpowiedź nr 7:

Określenie liczby punktów, w których mają zostać wykonane badania radiometryczne:

1) Wyznaczenie stężeń izotopów potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w próbkach glebowych i w osadach wód odprowadzanych za składowiska metodą spektrometrii promieniowania gamma – 10 prób,

2) Wyznaczenie stężeń izotopu radonu Rn-222 w powietrzu nad terenem składowiska metodą spektrometrii promieniowania alfa – 20 prób,

3) Wyznaczenie stężeń izotopu radonu RN-222 w powietrzu glebowym metodą spektrometrii promieniowania alfa – 20 prób,

4) Wyznaczenie stężenia izotopu radonu RN-222 w wodzie pobranej z terenu składowiska metodą spektrometrii promieniowania alfa – 6 prób,

5) Pomiar ekshalacji radonu z powierzchni gleby – 7 prób,

6) Pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki nad badanym terenem na wysokości około 1 m nad powierzchnią – 20 prób.

Miejsce poboru prób wskaże Wykonawca a zatwierdzi je Zamawiający w formie elektronicznej.

Pytanie nr 8:

Mając na uwadze stosunek zaproponowanych przez Zmawiającego wysokości kar umownych do wartości usługi, którą obejmuje umowa, zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 2 pkt b-1 i zmniejszenie wysokości wszystkich wskazanych kar umownych o 50%.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 9:

Jaką ilość próbek oraz jak jest lokalizacja punktów badawczych przewidziana przez Zamawiającego do badania w zakresie próbek glebowych, powietrza nad składowiskiem (na jakiej wysokości nad terenem), powietrza glebowego oraz próbek wody (czy chodzi o wody podziemne czy inne)?

Odpowiedź nr 9:

Odpowiedź jak na pytanie nr 7.

Pytanie nr 10:

Czy w przypadku badania próbek wód podziemnych, do badań przewidziano wody pobierane z piezometrów istniejących, czy przewiduje się wykonanie nowych otworów.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie przewiduje wykonania nowych otworów.

Pytanie nr 11:

Czy jako osady z wód odprowadzanych ze składowiska mamy rozumieć osady gromadzące się w zbiorniku zamkniętym?

Odpowiedź nr 11:

Poprzez wody odprowadzane ze składowiska rozumie się odcieki ze zbiornika odcieków oraz wody z rowów opaskowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 2164) w w/w postępowaniu zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 27.04.2016 r. do godz. 930,

– otwarcia ofert – na dzień 27.04.2016 r. o godz. 1000.