Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-6 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapytaniem raporty z pomiarów powinny zawierać „Opis zakresu prowadzonych prac z podaniem dat poboru prób oraz prowadzenia pomiarów aktualnych wysokości punktów obserwowanych”. Czy zapis mówiący o wysokości punktów obserwowanych dotyczy piezometrów, studzienek odgazowujących, punktów na wodach powierzchniowych i zbiorników odcieków?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z zapisami SWU – punkty obserwowane dotyczą kontroli przebiegu osiadania składowisk odpadów w oparciu o wyznaczone punkty obserwowane:

– obiekt „Maślice” – 38 punktów obserwowanych,

– obiekt „Żerniki” –16 punktów obserwowanych,

– obiekt „Swojczyce” – 25 punktów obserwowanych,

– obiekt przy ul. Gazowej – 9 punktów obserwowanych.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający udostępni sprawozdania z monitoringów prowadzonych na omawianych składowiskach w roku poprzednim?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z § 1 ust. 4 projektu umowy, po podpisaniu umowy, Zamawiający w swojej siedzibie przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu udostępni na płycie CD Wykonawcy następującą dokumentację: mapy, współrzędne geograficzne, wyniki uzyskane podczas badań prowadzonych w poprzednich latach.

Pytanie nr 3:

Czy sprawozdania z monitoringów przeprowadzonych na omawianych składowiskach w roku poprzednim zawierają zestawienia wszystkich wyników i wykresy za lata 2004-2015? Jeżeli sprawozdania zawierają te dane to zadanie będzie polegało na aktualizacji o dane z pomiarów prowadzonych w roku 2016 oraz odniesienie się do badań archiwalnych. Jeżeli opracowania nie zawierają zestawień wyników i wykresów za lata 2004-2015, to w znaczny sposób zwiększy to zakres prac studialnych.

Odpowiedź nr 3:

Sprawozdania z monitoringów przeprowadzonych na omawianych składowiskach w roku poprzednim zawierają zestawienia wszystkich wyników i wykresy za lata 2004-2015.

Pytanie nr 4:

Sprawozdania z badań prowadzonych w ramach monitoringu składowisk powinny stanowić pewną ciągłość, w związku z czym w jaki sposób w poprzednich latach były wykonywane graficzne wizualizacje rozkładem wartości badanych parametrów w wodach (pH, OWO, PEW)? Czy Wykonawca powinien założyć opracowanie map z izoliniami rozkładu tych parametrów, czy ograniczyć się jedynie do przedstawienia na mapie wyników w postaci np. tekstu lub wykresów?

Odpowiedź nr 4:

Mapy powinny być wykonane tak jak w sprawozdaniach w poprzednich latach, tj. z izoliniami.

Pytanie nr 5:

Czy przez „Aktualne mapy zasadnicze z 2016 roku” należy rozumieć aktualne mapy uzyskane w 2016 r. z urzędu? Czy też mapy wykonane w 2016 r.?

Odpowiedź nr 5:

Przez aktualne mapy zasadnicze należy rozumieć mapy uzyskane  z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego w 2016 r.

Pytanie nr 6:

Czy dla każdego składowiska powinny zostać przygotowane 2 sprawozdania (I i II półrocze), co razem daje 10 sprawozdań drukowanych w 5 egzemplarzach (50 sprawozdań/rok)?

Odpowiedź nr 6:

Po każdej serii badań należy dostarczyć po 5 egzemplarzy sprawozdania dla każdego składowiska oddzielnie.