Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na „Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy Wrocław” w następujący sposób:

1) ust. 12 w § 6 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wykazu wszystkich Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia.”,

2) w ust. 15 w § 6 projektu umowy dopisuje się pkt 3 i 4 o następującej treści:

„3) kopii dowodu rejestracyjnego dla pojazdu podanego w ofercie – w załączniku VII „Wykaz urządzeń technicznych spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6”, potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”*,

4) kopii dokumentów potwierdzających spełnianie europejskiego wymogu standardu emisji spalin EURO 6 (wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach) dla pojazdu podanego w ofercie – w załączniku nr VII, potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski*.

* zapis zostanie dostosowany do oferty Wykonawcy.”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.