Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/1183/2019/W                              Wrocław, dnia 10.07.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE I KONSERWACYJNE TERENÓW POZOSTAJĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WROCŁAW

  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Wzór umowy na przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji w Kompostowni Odpadów Zielonych – załącznik nr 1